Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN MARUNA BEVRACHTING B.V.

Gevestigd te (3331ML) Zwijndrecht en aldaar kantoorhoudende aan de Maasboulevard 182.

 

1) ALGEMENE BEPALINGEN

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden van toepassing op elke met Maruna Bevrachting B.V. (“Maruna”) gesloten overeenkomsten, met inbegrip van door haar gedane offertes en/of alle aan haar gegeven opdrachten en/of uitgevoerde werkzaamheden en/of op zich genomen vervoersprestaties en/of elke geleverde andersoortige prestatie in de ruimste zin des woords. Deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle door Maruna krachtens overeenkomst of anderszins afgegeven of uitgegeven documenten, waaronder mede te verstaan cognossementen, boekingsbewijzen, bevrachtingsovereenkomsten, vrachtbrieven, ontvangstbewijzen, aankomstberichten, of welk ander document dan ook.

Waar de Algemene Bedrijfsvoorwaarden van Maruna van toepassing zijn, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing voorwaarden van opdrachtgevers van Maruna en/of derden, tenzij uitdrukkelijk expliciet en schriftelijk door Maruna geaccepteerd.

Indien deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden ten dele ongeldig of nietig zouden zijn, blijft het wel geldende gedeelte van kracht.

 

2) BIJZONDERE VOORWAARDEN / TOEPASSELIJKE STANDAARDCONDITIES

Al naar gelang van de aard van de opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie, danwel van enige daarvan redelijkerwijs als zelfstandig deel te beschouwen gedeelte, gelden naast en in aanvulling op deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden mede de navolgende regels en/of standaardcondities, bij:

a) Binnenlands vervoer over de binnenwateren

Nederlands recht;

b) Grensoverschrijdend vervoer over de binnenwateren Het verdrag van Budapest inzake de overeenkomst voor het vervoer over de binnenwateren (CMNI) aangevuld door de bevrachtingsvoorwaarden 2009 en in geval van cabotage in Duitsland de Verlade- und Transportbedingungen van 1 januari 2009;

c) Vervoer over de weg en/of land Algemene Vervoerscondities 2002, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam, danwel in geval van grensoverschrijdend vervoer, het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer over de weg (CMR), gesloten te Genève op 19 mei 1956;

d) Expeditiewerkzaamheden De Algemene Voorwaarden der Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties (FENEX), gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam 1 juli 2004;

e) Cargadoorswerkzaamheden De Algemene Nederlandse Cargadoorsvoorwaarden 2009, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam;

f) Opslagwerkzaamheden De Veemcondities Amsterdam-Rotterdam, gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam op 3 oktober 2006; voor opslagwerkzaamheden in het algemeen en in geval van tankopslag in het bijzonder de Algemene Voorwaarden voor tankopslag in Nederland, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 21 december 1992;

g) Stuwadoorswerkzaamheden De Rotterdamse Stuwadoorscondities gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 12 augustus 1976;

h) Sleepwerkzaamheden de Algemene Sleepconditiën, Nederlandse Sleepconditiën 1951, Sleepconditiën 1965;

i) Duwwerkzaamheden De Algemene Duwcondities 1994;

j) Alle overige c.q. bijkomende werkzaamheden en/of nevenwerkzaamheden De Physical Distribution Voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 september 2000. Alle bovengenoemde standaardcondities liggen ter inzage bij Maruna en worden op eerste verzoek toegezonden.

 

3) ALGEMEEN

De in enig geval op grond van de voorgaande bepalingen danwel anderszins van toepassing zijnde standaardcondities gelden met dien verstande, dat in alle gevallen steeds met voorrang alle hiernavolgende in deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden opgenomen bepalingen van toepassing zullen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald of anders overeengekomen.

 

4)  UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

Maruna is vrij in de wijze van uitvoering van opdrachten en werkzaamheden, tenzij bepaaldelijk daaromtrent nader zou zijn overeengekomen. Alle opdrachten worden uitgevoerd in een door Maruna te bepalen volgorde, waarbij de capaciteit van het ter beschikking staande apparaat en materieel en de graad van bezetting daarvan medebepalend zullen zijn voor het begin en het beëindigen der werkzaamheden. Data en/of termijnen worden door Maruna niet gegarandeerd. Het vooraf of tussentijds verstrekken van inlichtingen geschiedt zonder dat daaruit enige gehoudenheid of aansprakelijkheid voor Maruna voortvloeit.

b) De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat Maruna vroegtijdig in het bezit wordt gesteld van alle voor het uitvoeren van de opdracht van belang zijnde gegevens, zoals die:

c) Vóór aanvang van de belading dient de opdrachtgever de ruimen visueel te (doen) inspecteren, waartoe Maruna de opdrachtgever in de gelegenheid zal stellen. Als de opdrachtgever de ruimen goedkeurt dan wel afziet van inspectie dan komt dat voor haar rekening en risico.

d) Het staat Maruna vrij de lading geheel of gedeeltelijk in een ander ruim of vervoermiddel te vervoeren, over te laden, te lichteren of te lossen en/of aan land op te slaan, waar en wanneer de omstandigheden zulks vereisen of wanneer Maruna zulks wenselijk vindt in het belang van het door haar ingezette transportmiddel en/of de lading.

e) Voor alle verzuimen van de opdrachtgever, zijn personeel en/of hulppersonen en/of door de opdrachtgever ingeschakelde derden en hun personeelsleden en/of voor alle onjuiste opgaven, mededelingen e.d., in de zin van de onder artikel 4 a t/m d opgenomen bepalingen en alle voor Maruna daaruit voortvloeiende schade is de opdrachtgever aansprakelijk en zal hij Maruna tegenover aanspraken van derden terzake van die schade vrijwaren.

• betreffende de (technische) beladings- en lossingsfaciliteiten alsmede de verdere voor de belading en lossing van belang zijnde gegevens;

• vermeldende de aard, gedraging en behandeling van de te vervoeren lading;

• betreffende de gewenste staat van het ruim/de ruimen;

en dat alles, wat zijnerzijds aan hulpmiddelen gesteld dient te worden, tijdig aanwezig is en wel met voldoende capaciteit en uitrusting. De opdrachtgever dient bij het ten vervoer aanbieden van lading deze op de overeengekomen plaats, tijd en wijze en vergezelt van de vereiste en benodigde documenten ter beschikking van Maruna te stellen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, exactheid, duidelijkheid en volledigheid van alle door of vanwege hem verstrekte opgaven, mededelingen, aanwijzingen en instructies van welke aard dan ook.

 

5) OVERMACHT 
In geval van tijdelijke overmacht blijft de opdracht van kracht, maar worden de verplichtingen voor Maruna voor de duur van de overmacht opgeschort, een en ander behoudens het recht van Maruna om – uitsluitend te harer keuze – in een dergelijk geval de opdracht, indien niet resp. voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren en het reeds uitgevoerde in rekening te brengen. Alle door de overmachtstoestand ontstane extra kosten komen ten laste van de opdrachtgever.

b) Als overmacht gelden onder meer:

• enig gebrek, eigen bederf of natuurlijke eigenschappen van de goederen, kwaliteitsveranderingen door verloop van tijd, isomerisatie, vorming van sedimenten, droes en bezinksel, wegslinking, schimmel, gisting, roest, Uitslaan, bevriezing, smelten, stollen, vergassen, indroging, gewichtsverlies, bederf, lekken, verdamping, geuropneming, e.d.;

• oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen van hogerhand, quarantaine, oproer, sabotage, molest, staking, uitsluiting, stoornissen in het verkeer, gebrek aan arbeidskrachten, ziekte en/of ongevallen van arbeidskrachten; storm, mist, blikseminslag, overstroming, hoog en laag water, vorst, bevriezing, ijsgang en soortgelijke weersomstandigheden en natuurverschijnselen;

• brand, rook, explosie, bluswater, verzakking, instorting en inwatering;

• door Maruna uitgevoerde handelingen waarvoor zij van de opdrachtgever opdracht heeft verkregen;

• alle omstandigheden die Maruna redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden, voorkomen of verhinderen.

 

6) AANSPRAKELIJKHEID
In alle gevallen geldt dat:

• Maruna nimmer aansprakelijk is voor enige schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van met de leiding van Maruna belaste personen;

• Maruna nimmer aansprakelijk is voor vertragingschade, gevolgschade en/of immateriële schade;

• Indien Maruna aansprakelijk is, haar aansprakelijkheid naar gelang van de aard van de uitgevoerde werkzaamheden beperkt is tot de bedragen neergelegd in de voorwaarden genoemd onder artikel 2, en in ieder geval tenminste beperkt is tot maximaal SDR 50.000,00 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak respectievelijk per zending, met dien verstande dat in geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de in opdracht begrepen zaken aansprakelijkheid zal zijn beperkt tot maximaal SDR 2,00 per kilo beschadigd of verloren gegaan brutogewicht met inachtneming van voorgenoemd maximum.

• Maruna schriftelijk op beweerdelijke schade en/of vermissing opmerkzaam dient te worden gemaakt, uiterlijk bij het beëindigen van de werkzaamheden of bij beëindiging van de overeenkomst. Bij gebreke hiervan vervalt iedere aansprakelijkheid van Maruna.

• Maruna is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van: – een navigatiefout, – brand of explosie, of – gebreken aanhet schip vóór aanvang van de reis. b) Verder geldt dat: De aansprakelijkheid van Maruna, naar gelang van de aard van de uitgevoerde werkzaamheden, wordt geregeld door de voorwaarden die op grond van artikel 2 van de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op de uitgevoerde werkzaamheden

 

7) AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER 

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en/of verlies c.q. manco’s, op welke wijze dan ook veroorzaakt door zichzelf, zijn goederen, zijn personeelsleden of door hem ingeschakelde derden en hun personeelsleden en/of goederen c.q. materieel, aan Maruna, diens personeel of aan door of via Maruna ingeschakelde derden, inclusief hun personeel of hulppersonen toegebracht mede begrepen aan door Maruna vervoerde, opgeslagen of voor Maruna als risico zijnde goederen.

b) De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en/of verlies c.q. manco’s veroorzaakt door het niet, of niet tijdig, of niet behoorlijk nakomen van enig door hem bij deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden of bij afzonderlijke overeenkomst opgelegde verplichting(en), voor zover daaromtrent in deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden en/of toepasselijke standaardcondities niet reeds een regeling is opgenomen.

c) De opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van onveilige en/of ongeschikte los- en/of laadplaatsen danwel plaatsen waar door Maruna werkzaamheden worden verricht.

d) Wanneer het lossen niet geschiedt binnen de overeengekomen termijn, heeft Maruna het recht voor rekening en risico van opdrachtgever de lading te lossen, onverminderd het recht op liggeld en/of vergoeding van in verband daarmee gemaakte kosten.

 

8) PERSONEEL EN HULPDIENSTEN

Maruna heeft het recht iedere werkzaamheid uit te voeren met eigen personeel of hulppersonen en materieel van zichzelf of van derden. Al hetgeen deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden en de daarin van toepassing verklaarde standaardcondities bepalen over de aansprakelijkheid van Maruna, beheerst tevens de aansprakelijkheid van contractanten, van personeel en/of hulppersonen van Maruna én/of door Maruna ingeschakelde derden, direct danwel indirect ontstaan door elk doen of nalaten of elke fout in, danwel samenhangende met de gewone taakuitoefening van haar personeel en/of hulppersonen en/of door haar ingeschakelde derden, zulks voor zover dit niet door toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen/regelingen terzijde wordt gesteld, zulks inclusief het hiernavolgende vrijwaringsbeding.

 

9) VRIJWARING

De opdrachtgever vrijwaart Maruna – en op de voorwaarden conform artikel 8 eveneens personeel en/of derden voor Maruna werkzaam – voor aanspraken van derden, tegenover wie Maruna, haar personeel en/of derden, zich niet op deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden en de daarin van toepassing verklaarde standaardcondities kunnen inroepen.

 

10) BETALINGSVOORWAARDEN

a) Alle offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de tarieven, belastingen enz., die gelden op de datum van de offerte c.q. het aangaan van de overeenkomst c.q. de feitelijke prestatie. Bij wijziging van een of meer van deze factoren, behoudt Maruna zich het recht voor de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, en zijn deze gewijzigde prijzen binden ook ten aanzien van lopende overeenkomsten, zulks behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding in de betreffende overeenkomst.

b) Alle prijzen gelden netto en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Betaling dient te geschieden ten kantore van Maruna. Bij gebreke van betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, is de opdrachtgever in gebreke, en kan Maruna rente verlangen op basis van 1 % per maand, danwel de wettelijke rente als die hoger is. Tevens behoudt Maruna zich het recht voor alsdan 15% van het factuurbedrag ter delging van haar administratiekosten in rekening te brengen. Wanneer bij niet-betaling door de opdrachtgever tot incasso moet worden overgegaan langs gerechtelijke danwel buitengerechtelijke weg, zullen alle daarmee verband houdende kosten ten laste van de opdrachtgever komen. Als uitgangspunt bij de berekening van deze incassokosten geldt het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

c) De opdrachtgever is niet gerechtigd verrekening toe te passen ten aanzien van bedragen, welke Maruna krachtens enige met haar gesloten overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening brengt.

 

11) RETENTIERECHT

a) Maruna behoudt zich het recht voor op alle goederen, documenten en gelden of ieder ander vermogensbestanddeel, welke zij uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, een recht van retentie uit te oefenen, welk retentierecht geldt tot zekerheid voor alle vorderingen, welke Maruna ten laste van haar opdrachtgever heeft of mocht krijgen, zowel uit de overeenkomst waarop die goederen, documenten en gelden betrekking hebben, alsook op eerdere met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Dit retentierecht omvat mede de bevoegdheid tot het terughouden voor de kosten die Maruna uit hoofde van haar wettelijke zorgplicht heeft moeten maken.

b) Maruna kan het onder retentierecht teruggehoudene desgevraagd doen vervangen door een uitsluitend te harer beoordeling staande andere gelijkwaardige zekerheid.

 

12) VERZEKERING

Verzekering van welke aard ook wordt slechts op naam en voor rekening en risico van de opdrachtgever gesloten na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De te verzekeren risico’s dienen daarbij nauwkeurig te worden opgegeven.

 

13) AVERIJ GROSSE

Bij averij‐grosse gelden de Averij‐Grosse Regels van de IVR in hun laatste versie (gepubliceerd op www.ivr.nl). Deze tekst is op aanvraag beschikbaar. De ladingbelanghebbenden zijn verplicht tot onmiddellijke betaling van de bijdragen en/of voorschotten, ongeacht en onverminderd hun eventuele rechten onder de vervoerovereenkomst tot terugvordering van de betalen bijdragen. Zij zijn tegenover de vervoerder hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit hoofde van een dispache op hun goederen rustende bijdragen in Averij‐Grosse. De vervoerder heeft het recht om voor deze bijdragen een revers en een kostenvoorschot te verlangen. Een opschortingsrecht ten aanzien van de bijdragen in Averij‐Grosse is uitgesloten. Het recht op terugvordering van betaalde bijdragen in Averij‐Grosse is uitgesloten in die gevallen, waarin bij toepasselijkheid van de CMNI het Averij‐Grosse‐evenement door een nautische fout in de zin van artikel 25 lid 2a) CMNI, door brand of explosie of door een op het moment van aanvang van de reis niet herkenbaar gebrek aan het schip veroorzaakt werd. Het recht op terugvordering van betaalde bijdragen in Averij‐Grosse vervalt in voornoemde gevallen niet, indien hetzij bij een nautische fout sprake is van gekwalificeerde schuld van de vervoerder het zij bij brand of explosie of bij een gebrek aan het schip ten tijde van het begin van de reis sprake is van schuld van de vervoerder.

 

14) VERJARING EN VERVAL

leder (vorderings-)recht jegens Maruna verjaart door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering en vervalt na 18 maanden na het ontstaan van de vordering, voor zover de toepasselijke standaardcondities niet reeds in een verjarings-/vervaltermijn voorzien.

 

15) TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op alle offertes, opdrachten, werkzaamheden, vervoersprestaties of andersoortige prestaties, zoals bedoeld in artikel 1 is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, voor zover dit niet door toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen/regelingen terzijde wordt gesteld, met dien verstande dat dan alleen en uitsluitend zullen gelden die bepalingen van dwingend recht en voor het overige Nederlands recht. De Rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om in eerste instantie kennis te nemen van welk geschil dan ook. Deze bepaling prevaleert de jurisdictiebepalingen die van toepassing zijn verklaard in standaardcondities waarnaar in deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden wordt verwezen.